ساعات کاری : روزهای زوج بعدازظهر، با تعیین وقت قبلی
جوانسازی صورت
تماس با پزشک