ساعات کاری : روزهای زوج بعدازظهر، با تعیین وقت قبلی
جراحی بینی
تماس با پزشک