ساعات کاری : روزهای زوج بعدازظهر، با تعیین وقت قبلی
تزریق چربی به صورت 
تماس با پزشک